Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dps.bip.jaworzno.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.dps.jaworzno.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dps.jaworzno.pl . Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona www.dps.jaworzno.pl zapewnia dostęp cyfrowy m.in poprzez obsługę strony dla osób niedowidzących. Strona DPS zawiera funkcje: przełączenie kontrastu, skala szarości, zmiana rozmiaru czcionek. Kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAAA.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
nie dotyczy
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
nie dotyczy

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2021-07-16
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny zasobów jednostki przeprowadzonej przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2021-07-16

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Sławomir ŁUSZCZ - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie, e-mail: dostepnosc@dps.jaworzno.pl; telefon: 32 616 24 91; Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie; ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63; 43-600 Jaworzno lub Koordynator ds. dostępności: Patrycja DROBNIAK - WASILEWSKA e-mail: dostepnosc@mops.jaworzno.pl; telefon: 32 618 18 72; 32 618 18 39; 32 618 18 40 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie; ul. Północna 9b; 43-600 Jaworzno
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
dostepnosc@dps.jaworzno.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
32 616 24 91

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Zgodnie z zapisami Art. 18.1 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych "Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej (...)". W sytuacji, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę. Skargę można złożyć w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: dostepnosc@dps.jaworzno.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie; ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63; 43-600 Jaworzno. Wnioski i skargi będą rozpatrywane w terminie wskazanym w art. 8 pkt. 3 lub 4 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich; Al. Solidarności 77; 00-090 Warszawa; www.rpo.gov.pl Infolinia: 800 676 676

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2016-01-05
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2016-01-05
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
CTRL+F - wyszukiwanie

CTRL+A - zaznaczanie całości strony

CTRL+C - kopiowanie
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Zgłoszenia mogą być dokonywane w jednej z następujących form: e-mail: na adres dostepnosc@dps.jaworzno.pl; telefonicznie: 32 616 24 91; drogą pocztową: Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63, 43-600 Jaworzno lub e-mail na adres: dostepnosc@mops.jaworzno.pl - telefonicznie: 32 618 18 72; 32 618 18 39; 32 618 18 40; drogą pocztową: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b; 43-600 Jaworzno
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Na teren Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wjeżdża się przez bramę znajdującą się przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Do budynku prowadzi wejście główne. Do wejścia prowadzą schody z poręczami. Z boku budynku jest drugie wejście dla celów gospodarczych. Kolejne wejście boczne znajduje się w przyziemiu budynku – do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich, drzwi otwierają i zamykają się automatycznie. W wejściu bocznym w przyziemiu zlokalizowana jest winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, winda wyjeżdża na każdą kondygnację budynku. Budynek DPS składa się z przyziemia i czterech kondygnacji. W przyziemiu znajdują się pomieszczenia przeznaczone na kuchnię, pralnię, szatnie pracownicze, salę rehabilitacji. Na parterze znajdują się pomieszczenia administracji, jadalnia, kaplica, sala terapii zajęciowej, portiernia. Na I, II, III piętrze znajdują się pokoje dla osób mieszkających w DPS, dyżurki pielęgniarskie, łazienki, pomieszczenia gospodarcze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie informuje, iż w związku zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Dz.U. 2017 poz. 1824), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić powyższą informację w terminie co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie nie posiada zatrudnionego tłumacza języka migowego, niemniej jednak w powyższych sytuacjach będzie starał się zapewnić rozwiązanie alternatywne. W związku z powyższym osoby niesłyszące i głuchonieme mogą komunikować się poprzez e-mail: dostepnosc@dps.jaworzno.pl

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Deklaracja została zatwierdzona przez Dyrektora Domu Pomcy Społecznej w Jaworznie - Sławomir ŁUSZCZ.
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

Na dzień składania deklaracji Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie nie wskazuje innych treści uznanych za stosowne.